Rev. Prof. Abraham Vellamthadam

Rev. Prof. Abraham Vellamthadam